eSlužby A - Z Mapa stránky Kontakt

Žiadosť o prijatie dieťaťa do základnej školy

Popis služby: Dieťa sa do 1. ročníka základnej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľovi základnej školy a až po osobnom zápise dieťaťa (dieťa sa musí fyzicky dostaviť k zápisu spolu s oboma zákonnými zástupcami).

Dieťa je prihlasované do 1. ročníka základnej školy pre potreby plnenia povinnej školskej dochádzky. Voči rozhodnutiu je možné podať odvolanie v zmysle zákona o správnom konaní. Riaditeľ základnej školy, do ktorej školského obvodu dieťa patrí podľa trvalého pobytu je povinný dieťa prijať. Dieťa nemusí byť prijaté do základnej školy v školskom obvode kde nemá trvalé bydlisko.

Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Do 1. ročníka základnej školy sa prijímajú deti pre nasledujúci školský rok. Termín zápisu určuje Všeobecne záväzné nariadenie (VZN) mesta / obce, kde je určené obdobie pre podávanie žiadostí.

Miesto a termín podávania žiadosti pre nasledujúci školský rok zverejní riaditeľ základnej školy po dohode so zriaďovateľom na budove základnej školy. Akceptujú iba žiadosti podané v určenom období, štandardne od 01.03. do 31.03. aktuálneho roka. Prednostne sa prijímajú deti, ktoré majú trvalý pobyt v školskom obvode základnej školy.

Podmienky a termíny sú uvedené na web stránke príslušnej školy, ich zoznam je uvedený v informačnej službe Informovanie o základných školách.

Ak jeden zo zákonných zástupcov nemá elektronický podpis, žiadosť elektronicky podpíše iba jeden zástupca, pričom na zápise sa zúčastnia obaja zákonní zástupcovia kde dokumenty osobne podpíšu obaja zákonní zástupcovia.

Obaja rodičia musia súhlasiť so zápisom na uvedenú školu, hoci bolo dieťa zverené do starostlivosti iba jednému z rodičov. Druhý rodič nie je zbavený rodičovských práv (pokiaľ to nie je explicitne uvedené v rozsudku).

Žiak zo sociálne znevýhodneného prostredia

Žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia je žiak žijúci v prostredí, ktoré vzhľadom na sociálne, rodinné, ekonomické a kultúrne podmienky nedostatočne podnecuje rozvoj mentálnych, vôľových, emocionálnych vlastností žiaka, nepodporuje jeho socializáciu a neposkytuje mu dostatok primeraných podnetov pre rozvoj jeho osobnosti.
 

Komu je služba určená: Občan

Na aký účel služba slúži: Služba slúži na podanie žiadosti zo strany rodičov alebo zákonných zástupcov o prijatie dieťaťa do 1. ročníka základnej školy.

Spôsob použitia služby: Služba sa používa ako elektronické podanie, ktoré vytvorí žiadosť o prijatie do základnej školy, ktorej zriaďovateľom je mesto/obec.

Služba vyžaduje autentifikáciu: Na použitie služby sa vyžaduje autentifikácia (prihlásenie) klienta pomocou eID karty.

Na použitie služby sa vyžaduje overenie totožnosti eID: Áno

Na použitie služby sa vyžaduje autorizácia KEP: Áno

Je služba spoplatňovaná: Nie

Postup:

Ak máte Občiansky preukaz pomocou ktorého sa dokážete prihlásiť na portál www.slovensko.sk, tak:
1. Vpravo hore cez odkaz Prihlásenie sa prihláste pomocou Vášho občianskeho preukazu (vyžaduje sa PIN/BOK)
2. Po prihlásení spustite formulár a vyplníte jednotlivé položky
3. Po vyplnení a potvrdení formulára musíte formulár elektronicky podpísať Vašim občianskym preukazom (vyžaduje sa PIN/BOK)
4. Môžete (nemusíte) pripojiť prílohu vo formáte PDF/ZIP
5. Odošlite elektronické podanie do elektronickej podateľne adresáta

Ak sa pomocou Vášho Občianskeho preukazu nedokážete prihlásiť na portál www.slovensko.sk, tak:
1. Spustite formulár a vyplníte jednotlivé položky
2. Na poslednej stránke formulára pred uzatvorením sa v pravom hornom rohu zobrazí Tlačiť ako pdf
3. Zobrazené PDF si môžete uložiť, ale vytlačené na papieri a Vami vlastnoručne podpísané ho doručte do podateľne adresáta.


Dátum zverejnenia: 10.07.2019

Dátum poslednej zmeny: 14.04.2020