eSlužby A - Z Mapa stránky Kontakt

Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy

Popis služby: Služba slúži na podanie žiadosti zo strany rodičov alebo zákonných zástupcov o prijatie dieťaťa do materskej školy. Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľovi spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast.

Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Do materskej školy sa prijímajú deti priebežne alebo pre nasledujúci školský rok.

O prijatí dieťaťa rozhoduje riaditeľ materskej školy. V rozhodnutí o prijatí dieťaťa môže určiť adaptačný alebo diagnostický pobyt dieťaťa v materskej škole, ktorý nesmie byť dlhší ako 3 mesiace.

Miesto a termín podávania žiadosti pre nasledujúci školský rok zverejní riaditeľ materskej školy po dohode so zriaďovateľom na budove materskej školy a inom verejne dostupnom mieste spravidla od 15. februára do 15. marca (vzhľadom na zmenu termínu zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky je odporúčané, aby materské školy v oznámení termínu podávania žiadostí o prijatie detí do materskej školy pre nasledujúci školský rok uvádzali termín od 30. apríla do 31. mája).

Riaditeľ materskej školy spolu s miestom a termínom zverejní aj podmienky prijímania detí do materskej školy. Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou. Ostatné podmienky prijímania detí určí riaditeľ a po prerokovaní s pedagogickou radou školy zverejní na viditeľnom mieste. Dieťa môže byť prijaté na predprimárne vzdelávanie aj v priebehu školského roka.

Dieťa sa v súlade so súčasným právnym stavom neprijíma opakovane každý rok.


Komu je služba určená: Občan

Na aký účel služba slúži: Služba slúži na podanie žiadosti zo strany rodičov alebo zákonných zástupcov o prijatie dieťaťa do materskej školy.

Spôsob použitia služby: Služba sa používa ako elektronické podanie, ktoré vytvorí žiadosť o prijatie do materskej školy, ktorej zriaďovateľom je mesto/obec.

Služba vyžaduje autentifikáciu: Na použitie služby sa vyžaduje autentifikácia (prihlásenie) klienta pomocou eID karty.

Na použitie služby sa vyžaduje overenie totožnosti eID: Áno

Na použitie služby sa vyžaduje autorizácia KEP: Áno

Je služba spoplatňovaná: Nie

Postup:

Ak máte Občiansky preukaz pomocou ktorého sa dokážete prihlásiť na portál www.slovensko.sk, tak:
1. Vpravo hore cez odkaz Prihlásenie sa prihláste pomocou Vášho občianskeho preukazu (vyžaduje sa PIN/BOK)
2. Po prihlásení spustite formulár a vyplníte jednotlivé položky
3. Po vyplnení a potvrdení formulára musíte formulár elektronicky podpísať Vašim občianskym preukazom (vyžaduje sa PIN/BOK)
4. Môžete (nemusíte) pripojiť prílohu vo formáte PDF/ZIP
5. Odošlite elektronické podanie do elektronickej podateľne adresáta

Ak sa pomocou Vášho Občianskeho preukazu nedokážete prihlásiť na portál www.slovensko.sk, tak:
1. Spustite formulár a vyplníte jednotlivé položky
2. Na poslednej stránke formulára pred uzatvorením sa v pravom hornom rohu zobrazí Tlačiť ako pdf
3. Zobrazené PDF si môžete uložiť, ale vytlačené na papieri a Vami vlastnoručne podpísané ho doručte do podateľne adresáta.


Dátum zverejnenia: 10.07.2019

Dátum poslednej zmeny: 14.04.2020